Обжалване на избор на фирма за надзор забавя старта на рехабилитацията на път II-29 „Варна-Аксаково-о.п. Добрич-Генерал Тошево-граница Румъния

Поради големия обществен интерес, Областният управител Красимир Кирилов изиска от директора на Областно пътно управление Добрич Георги Стратиев актуална информация за хода на обществените поръчки, обявени от Агенция пътна инфраструктура, за избор на изпълнители за рехабилитация на път II-29 „Варна-Аксаково-околовръстен път Добрич-Генерал Тошево-граница Румъния".
Припомняме, че рехабилитацията на участъци от републикански път II-29 /Варна - Добрич - Кардам - граница Румъния/ е предвидена за реализация в първия етап на ОП „Региони в растеж" за програмен период 2014 - 2020 г. Директорът на ОПУ - Добрич, Георги Стратиев информира Областния управител, че Агенция пътна инфраструктура е обявила две обществени поръчки - за избор на изпълнители и избор на надзор на обектите, съответно както следва с номера 00044-2016-0015 и 00044-2016-0016 по регистратурата на Агенцията за обществени поръчки.
Обществена поръчка № 00044-2016-0015 е с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 15 обекта от етап I на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции. Позициите, касаещи рехабилитацията на републикански път II-29 са както следва:
Обособена позиция 5 - Лот 4 "Път II-29 Варна-Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15.563 км, области Варна и Добрич". Тази поръчка е възложена и е налице сключен договор № РД-33-2/30.05.2017 г. с избрания изпълнител ДЗЗД „ПХ - Добрич", гр. Бургас, с участници в обединението „Хидрострой" АД - София, и „Пътстрой Бургас" ЕООД - Бургас. Общата цена на изпълнение на договора е в размер на 7 111 433.65 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на дейностите е 10 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка. Към настоящия момент тече едномесечен подготвителен срок, който завършва с подписване на Протокол по образец за откриване на строителна площадка;
Обособена позиция 6 - Лот 5 "Път II-29 Добрич-Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич", е възложена. За нея има сключен договор № РД-33-1/19.05.2017 г. с избрания изпълнител „Инжстройинженеринг" ЕООД - Варна. Общата цена на изпълнение на договора е в размер на 11 511 599.70 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на дейностите е 15 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка. И тук тече едномесечния подготвителен срок.
Обществена поръчка № 00044-2016-0016 в Агенцията за обществени поръчки е с предмет „Осъществяване на консултантска услуга при строителството на 15 обекта - етап I на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции, или по-конкретно - упражняване на надзор по време на строителството. Позициите, касаещи рехабилитацията на републикански път II-29 са както следва:
Обособена позиция 5 - Лот 4 "Път II-29 Варна-Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15.563 км, области Варна и Добрич" има избран изпълнител - „Пътинвест - Инженеринг" АД - София, с когото е сключен договор;
Обособена позиция 6 - Лот 5 "Път II-29 Добрич-Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич", към настоящия момент решението на възложителя за избор на изпълнител се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията.Актуално

съобщение

анкета