ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Младши експерт в Дирекция АКРРДС

СПИСЪК

 на  допуснатите кандидати

 за длъжността  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

„АКТУВАНЕ И ДЕАКТУВАНЕ НА ИМОТИ  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

административно звено ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"


1. Елена Величкова Иванова

2. Силвия Иванова Апостолова

3. Славена Илиева Иванова

4. Деница Веселинова Начева

5. Велислава Цветомилова Атанасова

6. Тодор Михайлов Върбанов

7. Силвия Славова Игнатова

8. Мартин Тошков Стоянов

9. Галина Маринова Вълчева

10. Магдалена Димитрова Стойкова

11. Велислав Панайотов Стойков

12. Живка Енева Митева

13. Камелия Валентинова Ангелова

14. Поля Йорданова Стоянова

15. Галина Тодорова Христова

16. Татяна Стефкова Господинова

17. Александър Галинов Димитров

18. Галина Павлова Борисова      

            Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.07.2017 година от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ...................

/Р.Русев/

 

Дата: 27.06.2017 г.

 

 

СПИСЪК

 на  недопуснатите кандидати

 за длъжността  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

„АКТУВАНЕ И ДЕАКТУВАНЕ НА ИМОТИ  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

административно звено ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

 

Име, Презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.Вълкана Петрова Славова

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-72 от 12.06.2017г. на Областен управител на област Добрич.

  2. Татяна Христова Иванова

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-72 от 12.06.2017г. на Областен управител на област Добрич.

3. Дияна Петкова Петрова

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-72 от 12.06.2017г. на Областен управител на област Добрич.

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ...................

/Р.Русев/                                         

Дата: 27.06.2017 г.

 


 

Актуално

съобщение

анкета