Внимание – екстремален риск на пожароопасност днес в област Добрич

Областният управител Красимир Кирилов предупреждава за повишено внимание и екстремален риск на пожароопасност днес, 16 август 2017 г., на територията на цялата област Добрич. Предупредително писмо за големия риск от възникване на бързо разпространяващи се пожари в горите и поземления фонд е изпратено от РД „Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич, в което се препоръчва да се създаде организация и да има готовност за реакция при възникване на пожар. Препоръчва се да има готовност за информиране на населението, както и да се създаде организация за включване на допълнителни сили, при нужда, ако възникне бързоразрастващ се пожар в горски масив или поземлен фонд. При нужда - да има готовност от страна на кметовете на общини да бъдат приведени в действие плановете за защита при бедствия в частта им „Защита при възникване на пожари". Такава готовност да има и по отношение на областния план за защита при бедствия в същата му част.
Областният управител препоръчва повишено внимание от страна на всички - граждани и фирми, както и стриктно съблюдаване и изпълнение на противопожарните изисквания с цел недопускане на пожари.Актуално

съобщение

анкета