В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният съвет за развитие проведе заседание и одобри Междинен доклад за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Добрич

Днес, 02 ноември 2017 г., със заповед на Областния управител Красимир Кирилов бе свикано и проведено заседание на Областния съвет за развитие. Форумът бе открит от Кр. Кирилов и на него присъстваха представители на общините, неправителствения сектор, бизнес структурите - общо 16 от всички 28 членове на съвета, което бе достатъчен кворум за провеждане на заседанието.
Институт за управление на програми и проекти с ръководител Петя Донова, представи за обсъждане и приемане доклад с резултатите от извършената междинна оценка за изпълнението на областната стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 към 31.12.2016 г.
Докладът бе представен от Здравко Петров, който заедно с арх. Белин Моллов са част от екипа на Института за управление на програми и проеки, извършил междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Добрич.
Здравко Петров отбеляза, че настоящата междинна оценка ще бъде основата, върху която ще се стъпи за изготвяне на стратегия за развитие на областта през следващия програмен период.
В оценката екипът представи обобщена информация за всички проекти, които имат отношение за изпълнението на поставените цели и приоритети.
За периода на междинна оценка стана ясно, че на територията на област Добрич са отчетени 366 проекта на обща стойност над 319 млн. лв. Средната стойност на всеки проекти е 872 хил. лв., което бе посочено като добър резултат. Най-висока средна стойност на проектите бе отчетена за градовете Добрич и Генерал Тошево, което се дължи на реализацията на големи инфраструктурни проекти.
Отчетено бе, че стратегическата цел за човешките ресурси допринася за изпълнението на стратегията само с около 8 млн. лв. за отчетния период, докато при други бе отчетено изпълнение от над 90 на сто - например, финансовата цел на стратегията за 2020 г. вече е изпълнена на 91 %, посочи Здравко Петров. Отчетен бе напредък в областта на селското стопанство и туризма, където са изпълнени и са в процес на реализация множество проекти. В доклада се подчерта, че само три от общините имат изготвени годишни отчети и бе направена препоръка за подобрение на отчетността от местните власти, за да бъде извършвано обобщение в доклада на областно ниво. Като препоръка бе посочен и фактът, че отделните общини нямат единен стандарт за отчитане на проекти към Областна администрация, както и за годишни доклади. Препоръчано бе да се извърши и актуализиране на Областната стратегия за развитие. След представянето на доклада, Областният съвет за развитие прие единодушно решение Междинната оценка, както и решение за извършване на актуализация на Областната стратегия за развитие.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета