Работна среща на разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за социални услуги се проведе

prev next
Днес, 19 януари 2018 г., в Областна администрация се проведе работна среща на разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта за периода 2016-2020 г.
Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Живко Желязков. На вниманието на присъстващите той представи дневния ред, който бе одобрен единодушно. По първа точка от дневния ред - представяне на резюме на годишния мониторингов доклад, отразяващ развитието на социалните услуги докладва заместник председателят на основния екип на Звеното и директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Ирена Баирова. Тя заяви, че извършените през миналата година проверки на предлаганите социални услуги в областта са показали добро ниво, като отбеляза още, че текучеството на заетите в социалната сфера през 2017 г. е по-малко, спрямо 2016 г.
По втора точка от дневния ред Ирена Баирова запозна участниците в работната среща със заложените по план нови социални услуги по общини, а именно: В община Крушари се планира разкриване на Център за настаняване от семеен тип възрастни хора с увреждания, в община Добричка - ЦНСТ за стари хора, в община град Добрич - център за временно настаняване и наблюдавано жилище за младежи на възраст от 18 до 21 г., в община Балчик - Център за настаняване от семеен тип за стари хора, защитено жилище за деца с физически увреждания, приют и Център за социална рехабилитация и интеграция с мобилна услуга; в община Каварна - Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа; в община Шабла защитено жилище за хора с физически увреждания, кризисен център и център за възрастни хора; в община Генерал Тошево - приют и Център за настаняване от семеен тип за стари хора. Община Тервел не планира разкриване на нови социални услуги през настоящата 2018 г.
Таня Борисова - ръководител на проект за повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане, представи информация за реализираните дейности в област Добрич по проекта.
Обсъдена бе Областната стратегия за развитие на социалните услуги, която е отворен документ и в нея могат да постъпват предложения с цел подобряване на услугите и дейностите в помощ на хората на територията на област Добрич.Актуално

съобщение

анкета