Дискусия на тема „Антикорупционна политика на администрацията”

files/upload/symbol/opac.JPG 

         В изпълнение на дейност 12 по Проект „За прозрачни и отрити областни и общински администрации" на 17 декември 2009 г. в Интерхотел „Черно море" в гр. Варна от 10.30 ч., ще се проведе дискусионен форум на тема „Антикорупционна политика на администрацията". Областна администрация- Добрич ще бъде представена от трима служители: Ангел Драгостинов, н-к отдел „Регионално развитие и административен контрол", държавен експерт инж. Росен Павлов и ст. експерт Левент Назим.

         На срещата ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта, насочени към превенция на корупцията. Участниците ще бъдат запознати с резултатите от проведеното представително изследване на нивото на корупцията при административното обслужване в областните и общински администрации на територията на области Варна, Добрич, Търговище и Шумен от страна на Сдружение „Наш свят". Ще бъдат представени разработените:

  • „Модел за противодействие и борба с корупцията в областните и общински администрации" ;
  • „Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията в областните и общински администрации".

         Участие в дискусиите ще вземат експерти от областните и общински администрации - целеви групи по проекта и членовете на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията.

         Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации", договор № A08-12-21-С/02.02.2009 г., се изпълнява от Областна администрация Варна по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите покриват 4 области, 32 общини и 2 държави членки на ЕС. Проектът ще допринесе за повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.   

        
Актуално

съобщение

анкета