Водоемите на територията на област Добрич имат актуализирани аварийни планове

Няма опасност за здравето и живота на населението на територията на област Добрич, където нивата на язовирите са ниски. Това сочи докладът от извършената проверка на водните обекти. Инспекцията бе направена през периода 16-26.04.2018 г. от Комисия, назначена със Заповед № РкД 22-6/27.03.2018 г. на Областния управител Красимир Кирилов. Прегледано е състоянието на речните корита извън населените места в областта, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Особено внимание е обърнато на проводимостта, нуждата от продълбочаване, почистване от растителност и почистване на незаконни сметища. Там където е констатирана нужда от предприемане на действия са издадени по компетентност предписания за предприемане на мерки.
В рамките на проверката Комисията извърши оглед и проверка и на язовирите в областта в присъствието на техните ползватели и концесионери. За всички водоеми са представени актуализирани аварийни планове, проверена е техническата им изправност в т.ч. и спирателните кранове. За някои от водоемите има издадени предписания за отстраняване на незначителни нередности - почистване на растителност от откосите на стените и дооборудване на аварийните складове. В рамките на извършената проверка са констатирани ниски нива на водите във всички язовири в областта. На най-големият водоем - язовир „Одринци", е завирен едва на 30 % от обема му.Актуално

съобщение

анкета