Проведе се обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закон за социалните услуги

prev next
Днес, 29 юни 2018 г., в зала „Европа" в Областна администрация се проведе обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Областният управител Красимир Кирилов откри срещата, на която присъства и заместник областният управител Живко Желязков. Покана за участие в обсъждането Кр. Кирилов бе отправил както до всички общини в областта, така и до представители на социалните дирекции, неправителствени организации на хора с увреждания, синдикати.
При откриването на дискусията Областният управител посочи, че до края на работния ден на 04.07.2018 г., в деловодството на Областна администрация могат да се подават предложения и мнения по проекта на Концепция на Закон за социалните услуги, които ще бъдат препратени във вида на постъпването им до Министерството на труда и социалната политика, за да бъдат обсъдени. Кирилов предостави думата на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Ирена Баирова, която представи накратко състоянието на социалните услуги в област Добрич. Тя отбеляза, че на дискусията присъстват представители само на две общини - Балчик и Добричка. По думите й област Добрич е с добри социални услуги за хората в нужда, като отбеляза, че засега все още центрове за настаняване на деца и лица с девиантно поведение и лица с алцхаймер в област Добрич няма. Като проблем Баирова изтъкна факта, че голяма част от услугите са съсредоточени в областния център, но изрази надежда, че с новия закон ще се предостави възможност една услуги да може да се ползва от няколко общини, което до голяма степен ще бъде в полза на хората в различните населени места. Бе споделено мнение за диференциране на финансирането на услугите, което ако бъде прието, ще даде възможност да се отчита по-реално индивидуалната потребност на всеки един човек с увреждане, спрямо определения и приет към момента единен стандарт.Актуално

съобщение

анкета