В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител проведе заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия

    Днес, 27 септември 2018 г., областният управител Красимир Кирилов свика и проведе заседание на Съвета за намаляване риска от бедствия на територията на област Добрич. По първа точка от дневния ред - съставяне на работна група за изготвяне на Областен план за защита при бедствия, докладва главният експерт по отбранително-мобилизационна подготовка инж. Красимир Куртев, който запозна членовете на Съвета с изискванията и сроковете за обновяването на Областния план за защита при бедствия. Той докладва, че част от ангажираните с процеса институции не са посочили свои представители, които да бъдат включени в работната група. В спешен порядък до края на деня областният управител Красимир Кирилов изиска всяка от институциите да посочи свой представител, който ще работи по подготовката на Плана. Областният план за защита при бедствия и аварии трябва да бъде изготвен в актуализиран вариант, съгласно промените на Закона за защита при бедствия и в изпълнение на приетата от Министерски съвет Национална стратегия за защита при бедствия до 03.05.2019 г. До 17.05.2019 г. Планът трябва да бъде одобрен от Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на област Добрич и изпратен за съгласуване на председателя на националния Съвет за намаляване на риска от бедствия, поясни още инж. Куртев.
      Като втора точка от заседанието се проведе ежегодният семинар на областния управител за състоянието на доброволните формирования на територията на областта. Кратка презентация за състоянието на доброволните формирования в страната и в частност на територията на област Добрич, обученията и измененията в нормативната уредба, свързани с дейността им представи инж. Георги Михов от РД „Пожарна безопасност и защита на населението". Според данните в регистъра на ГД ПБЗН в цялата страна има 231 доброволни формирования с общо 3094 доброволци, с което се осигурява покритие на над 86 на сто от населението и територията на страната. В област Добрич има сформирани и регистрирани доброволни формирования в шест от осемте общини с общо 66 доброволци, което е 57 % запълване на структурите, на база максималния брой от 115 доброволци, които държавата финансира, каза инж. Михов. Той съобщи, че от 2019 г. ще влезе в сила още един стандарт, по който общините ще получават в бюджетите си средства за заплащане директно на доброволци, когато се използват уменията им.
      Представителите на общините докладваха на заседанието състоянието на доброволните формирования на тяхна територия, като стана ясно, че сформираните и регистрирани такива нямат техника. Към момента на всички са осигурени лични предпазни средства и са преминали обучение. Общините, в които няма все още създадени структури са Добрич и Добричка, като представителите им докладваха, че въпреки проведените информационни кампании - липсват кандидати.Актуално

съобщение

анкета