В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Комисия по заетост одобри анализа на проведеното второ проучване за нуждата от работна сила в област Добрич

prev next
     На свое заседание Комисията по заетост се запозна с проведеното от Агенцията по заетост в периода 01.08. - 17.09.2018 г. второ анкетно проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Целта на проучването бе да определи нуждите на бизнеса от квалифицирана работна ръка, като от Агенцията по заетост /АЗ/ бяха посочени 56 фирми в област Добрич, съобразени с икономическия профил на региона. В заседанието на Комисията по заетост, което бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков бе обобщено, че в анкетата участие са взели общо 76 фирми - 56, подбрани от АЗ, и други 20, които доброволно са се включили в проучването. В хода на дискусията директори на дирекции „Бюро по труда" апелираха за по-голяма ангажираност от страна на работодателските организации, защото проучването се прави, за да бъде в услуга за реалния бизнес. Специалистите от борсите на труда поясниха, че именно на база анкетите се определят до голяма степен и обученията по квалификация и преквалификация, които те провеждат, за да бъде задоволени нуждите на работодателите от квалифицирани работници и служители. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие предлага анкетирането да се провежда веднъж годишно, формулярът на анкетната карта да бъде прецизиран, както и да се добави и въпрос за възнаграждението /в диапазон от - до/, което работодателите осигуряват за наемане на лица за съответните длъжности, с цел усъвършестване на процеса и подобряване на ефекта от провежданите анкетни допитвания.
    Областният управител ще изпрати до 24 октомври т.г. обобщената информация в Агенция по заетостта.Актуално

съобщение

анкета