Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността:

Старши счетоводител

 

 

в административно звено:

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за допускане

1. Петя Георгиева Тодорова

Представените документи  удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич .

2. Мирослава Илиева Димитрова

Представените документи  удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич .

3. Вера Николова Коларова

Представените документи  удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич .

4. Маринела Валентинова Колева

Представените документи  удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич .

 

         Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.12.2018 г. от 10.00 (десет) часа в сградата на Областна администрация Добрич, находяща се в гр. Добрич,           ул.  "Независимост" № 5

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ...................................     

                                                                                                       
Актуално

съобщение

анкета