Заверка с апостил на документи, издадени от кметове и общински администрации се извършва в Областна администрация Добрич

     За първите работни дни на новата година в бюрото за комплексно обслужване в Областна администрация Добрич постъпиха 6 заявления за заверка с апостил на над 10 документа, издадени от кметове и общински администрации. Това е най-новата услуга, която се предлага в бюро „Комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, след като бе направена промяна в Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, според която "Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията са следните органи:
     1. Министерството на правосъдието - за актове на съдилищата и нотариусите;
    2. Националният център за информация и документация - за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
     3. (В сила от 01.01.2019 г.) областните администрации - за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
     4. Министерството на външните работи - за всички останали актове.".
      Промените, инициирани от Министерство на външните работи на Р България и приети от 44-ото Народно събрание, са в изпълнение на ангажимента на изпълнителната власт за подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Чрез децентрализиране на услугата и възлагането й на областните администрации се цели да се намали административната тежест и да се облекчат потребителите на услугата.
     Смисълът на новата услуга, предлагана от Областна администрация Добрич, е да бъде облекчен финансово всеки потребител, като заяви искане за заверка с апостил лично, без посреднически фирми, в бюро "Комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич на ул. "Независимост" № 5. Чрез предоставянето на възможност за заверяване на документи, издадени от кметове и общинска администрация на гражданите и бизнеса се пестят средства и време - при коректно попълнени данни, посочени в заявлението, както и телефон и адрес за обратна връзка,  заверката с апостил се извършва до 7 дни.Актуално

съобщение

анкета