Областна комисия по заетост прие план-прием за учебната 2019/2020 година

prev next

Днес - 21 февруари 2019 г., се проведе заседание на Областна комисия по заетост, което бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов. В дневния ред бяха включени две точки за разглеждане - обсъждане и приемане на държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. за училищата на територията на област Добрич, предложен от началника на Регионално управление на образованието Жоро Тошков, и представяне на информация за анкетно проучване на Агенция по заетостта за нуждата на бизнеса от кадри, представена от директора на дирекция „Регионална служба по заетост" - Варна, Божидар Михайлов.

         По първа точка от дневния ред Ж. Тошков започна членовете на съвета с изготвеното от РУО предложение на база брой ученици в област Добрич, съобразено и с тенденцията за намаляването им. Тошков подчерта, че за миналата учебна година недостигът на ученици спрямо броя паралелки и места в тях е бил 140 деца, а тази година е 240 деца. След проведени разговори с директори на училища, анализи, предлагаме брой паралелки, за които недостигът е сведен до 120 ученици, заяви началникът на РУО. СУ „П.Р. Славейков" е оттеглило заявлението си да разкрие професионална паралелка по екскурзоводство, финансово-стопанска гимназия „В. Левски" е заявила, че ще закрие паралелката „Данъчна и митническа администрация", СУ „Св. Кл. Охридски" запазват броя паралелки, добави още Тошков и заяви, че дни преди провеждане на заседанието е постъпило копие на заявление от ЕГ „Г. Милев", изпратено до министъра на образованието и науката - за разкриване на паралелка „Екскурзовод" с първи език немски и втори руски. „Ако бъде одобрена от МОН, то тогава езикова гимназия ще запази приема си - в общо 6 паралелки", уточни началникът на РУО. След дебат в залата, с 13 гласа „за", бе подкрепено искането на езикова гимназия за разкриване на професионална паралелка. Членовете на Областната комисия по заетост единодушно одобриха предложеният план-прием от началника на РУО Добрич. На предстоящата в началото на месец март среща в МОН ще бъдат защитавани общо 60 паралелки в училищата в областта, разпределени по общини, както следва - Община Балчик - 4; Община Генерал Тошево - 4; Община град Добрич - 36; Община Добричка - 3; Община Крушари - 1; Община Тервел - 7; Община Каварна - 3; Община Шабла - 1.

По втора точка от дневния ред директорът на дирекция „Регионална служба по заетост" - Варна, Божидар Михайлов представи пред членовете на Комисията състоянието на безработицата в област Добрич за 2018 г., като отчете, че това са най-ниските регистрирани нива на безработица от 2008 г. досега. Михайлов отчете и положителния ефект на програмите за заетост, по които работят Бюрата по труда и подчерта, че в област Добрич през миналата година на първичен пазар са се реализирали над 7800 души.

 

В таблицата е представена информация за брой регистрирани безработни и равнище на безработица по общини за 2018 г.

Средномесечен брой регистрирани безработни и равнище на безработица по общини за периода януари - декември 2018 г.

Област/Община

Брой регистрирани безработни лица

Равнище на безработица /%/

Област Добрич

4629

5.8

Балчик

346

4.3

Ген. Тошево

833

15.4

Добрич - град

1609

3.6

Добрич - селска

314

4.7

Каварна

346

6.0

Крушари

182

14.3

Тервел

796

13.7

Шабла

204

10.0

 

Особен акцент Б. Михайлов постави на стартиралото трето по ред и първа за 2019 г. анкетно проучване на потребностите на работодателите от Агенцията по заетостта, като апелира към представителите на работодателски организации за по-висока активност от страна на бизнеса в проучването.

Работодателите, както и при предните анкети, ще имат възможност да попълнят онлайн анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал. Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Чрез проучването анкетираните могат да посочат и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 22 март 2019 г. и може да бъде намерен на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/535847.

         С изчерпване на дневния ред областният управител закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета