В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител апелира да се запази добрия тон и да не се подвежда общественото мнение с изкривена информация

„В сутрешния блок на телевизия БТВ „Тази сутрин" на 22.02.2019 г. от 07:38-07:49 ч. от лидера на партия „Воля" Веселин Марешки бяха изнесени неверни твърдения за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в село Кранево. В тази връзка, като областен управител на област Добрич считам за необходимо да запозная обществеността с фактите и да коригирам умишлено изкривената информация", заявява областният управител Красимир Кирилов.

         Законът за държавната собственост и Правилника за прилагането му ясно разписват начина, реда и правомощията за управление и разпореждане с имоти собственост на държавата. Съгласно чл. 44 (2) от Закона за държавна собственост продажбата на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка до 10 000 лева, се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда, определен в закона и Правилника за прилагане на Закона.

         Съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като областен управител съм упражнил разписаните ми правомощия - продажба на имот държавна собственост.

В горепосочения нормативен акт, в чл. 88 (Изм. - ДВ, бр.31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., в сила от 03.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 21.02.2014 г.) е указано: „При провеждане на търгове за продажба на имоти - държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансова стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто".

Водейки се от Закона и Правилника за прилагането му, към момента на обявяване на имота за продажба е извадена от Агенцията по кадастър скица на имота и бе направена актуална данъчна оценка. След нейното завишаване с 10 на сто бе публикувана обява за продажба с начална тръжна цена на сайта на Областна администрация Добрич - http://www.dobrich.government.bg/newslist.php?sid=2, като конкретно обявата е на следния е-адрес: http://www.dobrich.government.bg/news.php?id=3199. Обявлението за търга бе отпечатано в два национални ежедневника, каквото е изискването на чл. 44 (1) - „Условията на търга се публикуват поне в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на съответната администрация най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове - най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие". Обявлението за търга бе публикувано в броевете на вестниците „Труд" и „Монитор" от 16 ноември 2018 г. Обявата за търга бе публикувана на 19 ноември 2018 г. и в броевете на двата регионални всекидневника - „Добруджанска трибуна" и „Нова добруджанска трибуна". Според изискванията на нормативната уредба оферти се подаваха в рамките на месец. Две бяха подадените оферти за имота, обект на търга. По надлежния ред със заповед бе назначена комисия, която след отваряне на офертите определя печеливш - това е участникът, предложил по-висока цена.

         Участниците се уведомяват за крайния резултат, след което се изчаква законно установения срок от 14 дни - за обжалване на резултата от търга, и заповедта се публикува на интернет страницата на администрацията - http://www.dobrich.government.bg/news.php?id=3236, както и се изнася на информационното табло в сградата.

Що се отнася до твърденията, че въпросният терен е „на първа линия", това всеки жител на област Добрич може да провери. В приложената скица на имота е видно, че се касае за терен в началото на курортното село в непосредствена близост до бензиностанция на входа на с. Кранево.

Приложение:

1.    Копия от публикации в национални ежедневници

2.    Копия от публикации в регионални всекидневници

3.    Копие от скица на имота

4.    Копие от данъчна оценка

5.    Копие от нормативните актове, уреждащи разпореждането с имоти държавна собственост.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета