Ниска степен на риск за язовирите в областта е оценката на комисия извършила проверка на състоянието им

Комисия, назначена със заповед на областния управител извърши регулярна проверка на язовирите, реките и деретата на територията на област Добрич. В резултат на обходите е изготвен доклад.

Огледите на място са установили, че при язовирите степента на риск е ниска. Собствениците на всички язовири, с изключение на язовир „Ляхово“ и язовир „Пластхим“, имат сключени договори с оператори на язовирните стени за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. В изпълнение на дадени предписания се поддържат свободни обеми в язовирите, където това е технически възможно. С помощта на операторите на язовирни стени, съществуващите аварийни планове на язовирите са актуализирани и допълнени с определените заливаеми територии съгласно чл. 35, ал. 5 от  Закона за защита при бедствия.

Представени бяха протоколи от проведени обучения и тренировки на аварийните групи на част от язовирите. При провеждането от операторите на квалифицирано техническо обучение се подобрява подготовката за реагиране на аварийните  групи на язовирите.

Общинските язовири, с изключение на отдадените на концесия или под наем продължават по обясними причини да нямат аварийни складове в близост до стените.

Поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска.

Състоянието на обходените речни корита и дерета в населените места е определено като добро – извършено е почистване на прорасли в деретата дървета и храсти, но има и участъци които са обрасли с растителност. Извършено е и продълбочаване на най-критичните участъци около мостове и водостоци. Като препоръка комисията изразява становище, че е необходимо възлагане и изработване на проекти за корекции в населените места, а в критичните участъци и извън урбанизираните територии на база хидроложки и хидравлични изчисления.

По отношение на коритата на реките и деретата извън населените места се препоръчва да се предприемат мерки за разреждане чрез изкореняване на дървета в близост до водопровеждащи пътни съоръжения.  Обходените мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа в почти всички случаи са почистени и с добра или задоволителна проводимост.
Актуално

съобщение

анкета