Три общини само подадоха кандидатури за Съвета на децата

Само от три общини от област Добрич – Тервел, Добричка и град Добрич в срок подадоха предложения за членове на Съвет на децата. Две от общините – Тервел и град Добрич са номинирали подрастващи, участващи в ученически форми на самоуправление, а Община Добричка е с номинация на индивидуална кандидатура. Предстои комисия, назначена със заповед на областния управител, да разгледа кандидатурите и да ги изпрати в Държавна агенция за закрила на детето.

Припомняме, че Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.

Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.

Държавната агенция за закрила на детето, от самото си създаване, е възприела практиката голяма част от дейностите да се извършват съвместно и съгласувано с децата. Чрез създаването на Съвета на децата Държавна агенция за закрила на детето направи възможно детското участие в системата за закрила на детето и постигна една много важна цел – възможност за пряк диалог с децата.
Актуално

съобщение

анкета