Проведе се първата среща за конструиране на Областен съвет за провеждане политика на правата на хора с увреждания

     На 29.11.2019 г. от 11:00 ч. в зала „Европа" в Областна администрация се проведе работна среща за създаване на Областен съвет за провеждане политика на правата на хора с увреждания, свикана от областния управител Красимир Кирилов. Срещата бе продиктувана от изискванията на чл. 19 от Закона за хора с увреждания, където е отреден ангажимент на областните управители по създаване на Областни съвети за провеждане политиката на правата на хората с увреждания. В Закона, в сила от 01.01.2019 г., в ал. 2 на горепосочения член е разписан и съставът на един такъв съвет. На отправената покана се отзоваха представители на общините и социалните дирекции, ТП на НОИ, проект „ПКССЗДСУП", КСУ, ЦСРИ. От страна на работодателските организации не присъстваха представители на работното заседание, а от неправителствените организации, работещи в тази сфера на срещата бе само представител на дружеството на военноинвалидите в Добрич.
     Целта на създаването на Областен съвет е да се оказва съдействие и да подпомага областния управител при осъществяването на анализиране на стратегии и планове в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво, с което да се постигне по-ефективна защита на хора в неравностойно положение и по-пълноценното им интегриране в обществото чрез прилагане на политиката на правата на хора с увреждания. В тази връзка областният управител Красимир Кирилов отправя апел към неправителствения сектор, работещ в сферата на провеждане на социална политика и защита правата на хората с увреждания, да бъде по-активен и да предложат писмено представители, които да бъдат включени в състава на Областния съвет за провеждане политиката на правата на хората с увреждания. В хода на заседанието бе предложено от зам.-кмета на Община Генерал Тошево Румен Василев заседанията му да се провеждат веднъж на тримесечие.
     До края на годината ще бъдат изпратени писма до всички, имащи отношение по провеждането на политиката за правата на хората с увреждания да посочат в писмен вид свой представител. След обобщаване на постъпилите предложения Кр. Кирилов ще издаде заповед с поименен състав на Съвета и ще се пристъпи към изготвяне на Правилник за неговото устройство и дейност.Актуално

съобщение

анкета