Кр. Кирилов участва в семинар за подобряване капацитета на управление на Натура 2000

     По покана на зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков, днес - 28 януари 2020 г., областният управител Красимир Кирилов участва в събитие в София, организирано от дирекция „Национална служба за защита на природата" в администрацията на МОСВ. Проявата е част от проект „Знания за Натура 2000", който дирекцията на министерството изпълнява от края на 2017 г.
     Първото, от общо трите национални събития заложени в проекта, е на тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България". Три са основните панели, които участниците ще обсъдят:
     - правно-нормативна рамка на новия подход за управление на Натура 2000;
     - отговорности на Националния консултативен съвет;
     - разработване на Документ за целите на Натура 2000.
     Основната цел е актуализация на Приоритетна рамка за действие за Натура 2000, чрез национални кампании, с които да се повиши капацитетът и приносът на заинтересованите страни за постигане на целите на Натура 2000, по отношение на прилагане на новия подход на управление на мрежата. Националните събития също имат за задача да повишат ролята и участието на заинтересованите страни в процеса по разработване на планове за управление на Натура 2000 и изпълнението на заложените в тях мерки. В рамките на всяка от трите национални кампании са предвидени да се проведат и 28 регионални събития на следните теми:
     - „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България";
     - „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000";
     - „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на Натура 2000".Актуално

съобщение

анкета