Областна комисия по заетост не одобри предложения от РУО Добрич план-прием за учебната 2020/2021 г.

     Днес - 24 февруари 2020 г., се проведе заседание на Областна комисия по заетост, свикано със заповед на областния управител във връзка с разглеждане на проект за план-прием в средните училища в област Добрич за учебната 2020/2021 г. Заседанието бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов. Преди да бъде представен изготвеният проект за план-прием в средните училища в областта за предстоящата учебна 2020/2021 г., Кр. Кирилов даде думата на директорите на две добрички училища, които бяха поканени да участва в работата на Комисията - СУ „Св. Климент Охридски" и СУ „Св св. Кирил и Методий". Двамата директори изказаха своите съображения против закриването на паралелки с прием след 7-ми клас, като в подкрепа на становищата си връчиха на началника на Регионално управление по образование Жоро Тошков и подписки, събрани в подкрепа на запазването на паралелките. Директорите на училища изтъкнаха нуждата от подготовка в професия „танцьор" в СУ „Св. Кл. Охридски" и „аниматор" в СУ „Св.св. Кирил и Методий" като обосноваха това не само с интереса и желанието на деца да учат тези професии, а и с нуждите на туристическия бранш.
     Проектът за план-прием бе представен от Калоян Койчев - гл. експерт в РУО, който поясни, че тази година предложението, което ще бъде представено за одобрение, е изготвено по съвсем нова методика, разработена от Министерство на образованието и науката, в която превес се дава на професионалното образование. „Досега проектът се изработваше на база предходни години, но сега предложението е на основата на три рамки - брой паралелки за област Добрич, определени от МОН, които са общо 54; заложени 66 % от тях да са професионални; и третата рамка е 48 % от учениците да бъдат в т. нар. STEM паралелки - технически професии, които да развиват децата в сферата на математиката и природните науки", поясни Койчев. Той заяви, че преди да бъде изготвен проектът всяко училище е имало възможност да направи свои предложения кои паралелки ще запази и кои - не, и допълни, че не са приети предложения и на професионалните гимназии по ветеринарна медицина, аграрно стопанство, транспорт, обслужване и лека промишленост и др. По така определените три рамки в град Добрич трябва да има 29 паралелки, но тъй като в две общини има по-малко ученици, завършващи 7-ми клас, в предложението е увеличен броят паралелки в гр. Добрич с две, каза още експертът от РУО и добави, че всички паралелки, които се предлагат са съгласувани с кметовете на общини. Представителите на бизнеса в лицето на регионалните представители на БСК и БТПП изрази желание да участват в самата подготовка на план-приема и определяне на професионалните паралелки и изпълване със смисъл на дуалното обучение, което по мнението на им в момента не е ефективно. Д-р Баева - зам.-кмет по хуманитарни дейности в Община град Добрич се обърна към работодателските организации с апел бизнесът да бъде по-активен и да подпомага кариерните консултанти в провеждането на кариерни екскурзии за ученици от пети, шести и седми клас на добричките училища, като дават достъп във фирмите си. В хода на дискусията стана ясно, че бизнесът има право да предлагат паралелки за прием при подготовката на проект. След изчерпване на темата Кр. Кирилов подложи на гласуване предложения план-прием, но той не бе одобрен от Областна комисия по заетост. „За" гласуваха шестима от членовете, четирима бяха „против", а останалите - „въздържал се". Единодушно Областна комисия по заетост реши да възложи на началника на Регионално управление по образование Добрич Жоро Тошков да представи в Министерство на образованието както проекта за план-прием, така и внесените от двете добрички училища подписки и мотиви за запазването на паралелките за танцьори и аниматори.
     По втора точка от дневния ред директорът на Дирекция „Бюро по труда" -Добрич, запозна членовете на Областна комисия по заетост с нова програма за осигуряване на заетост „Грижи в домашна среда", след което поради изчерпване на дневния ред Кр. Кирилов закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета