Тече процедура по разработка и приемане на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в областта

     Във връзка с постъпило запитване от ПП „Възраждане" - Добрич, с вх. № РР-12-13/04.03.2020 г., относно подготовката и приемането на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич за периода 2020-2022 г., Областна администрация Добрич информира, че изработването на документа е в рамките на законно установения срок. Стратегическият документ се разработва на основа на общински анализи, които са одобрени на заседания на общинските съвети във всяка община, и служи за нормативна база за разработка на общински стратегии във всяка една от общините за упоменатия период.
     Съгласно законодателството, всяка община до края на април, на основание на одобрена и съгласувана по надлежния ред Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците за периода 2020-2022 г., до края на април трябва да разработи и внесе за одобрение на заседание на общински съвет своя стратегия за личностно развитие и подкрепа на децата и учениците, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование.
     Със заповед на областния управител Красимир Кирилов бе създадена работна група, която разгледа анализите на общините и подготви проект на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на област Добрич. За да бъде документът официално приет, то той трябва да бъде разгледан на заседание, което ще се проведе на 17.03.2020 г., след което трябва да бъде съгласуван с началника на Регионално управление на образованието Добрич, както и съгласуван от членовете на Областния съвет за развитие.
     По повод проявения интерес, предоставяме проекта на документа в прикачен файл.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета