Комисията по заетост одобри шест фирми, кандидатствали за компенсации по ПМС №44 и съгласува държавния план – прием за учебната 2010-2011 г.

 

   По първа точка от дневния ред комисията одобри шест работодатели общо за сумата от 45 610.64 лв. Това са:  "Бряст -Д" , "Ин Сис" , "Барк",  "Мебел 94"  ,  ГТТ Инженеринг -Варна, "Газинженеринг".

  По втора точка от дневния ред, началникът  на РИО Добрич Рина Иванова представи предложенията за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2010/2011 г. в профилирани гимназии, профилирани и непрофилирани паралелки в общинските СОУ на територията на област Добрич и предложението за държавен план-прием по професии/специалности, съгласувани със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите, съгласно, чл.49, ал.7 от ППЗНП и чл.25, ал.4 от ЗПОО.

     Комисията по заетост съгласува предложението на началника на Регионален инспекторат по образованието гр.Добрич, обобщаващо направените от училищата заявки за прием по професии и специалности за учебната 2010/2011 г., като предложението ще бъде предоставено от РИО за утвърждаване в Министерството на образованието и науката.

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета