Областният управител върна две решения на ОбС град Добрич за ново разглеждане

     Съгласно вменените му правомощия по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети, областният управител Красимир Кирилов издаде заповеди и връща за ново разглеждане две решения от Протокол № 6 от 31.03.2020 г. на Общински съвет град Добрич.
     Със Заповед № АдК-04-16/06.04.2020 г. се връща за ново разглеждане решение № 6-6 от горепосочения Протокол, отнасящо за поемане на дългосрочен дълг от Община град Добрич. В мотивите за връщане на решението областният управител посочва, че Общинският съвет променя вида на дълга - от краткосрочен в дългосрочен такъв, без да има правно основание за това. Гласуваното решение в този му вид не отговаря на изискванията на Закона за общинския дълг.
     С друга своя заповед с № АдК-04-17/06.04.2020 г. областният управител Красимир Кирилов връща за ново разглеждане и решение № 6-2 на ОбС град Добрич, също от заседанието, проведено на 31.03.2020 г. Решението касае Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. В мотивите за връщане та това решение областният управител посочва, че то е прието в разрез с нормативната уредба и по този начин се повишават размерите на някои от местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община град Добрич, въвеждат се нови, а други - отпадат. В мотивите се посочва, че съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове в мотивите при внасяне на решението трябва да бъдат посочени причините за приемане на предложеното решение, целите, които са поставени и други изисквания на закона, които не са спазени.
     Подробно мотивите за връщане на двете решения за ново разглеждане от ОбС град Добрич са посочени в заповедите на областния управител, които са публикувани в секция „Контрол по законосъобразност на актовете" на интернет страницата на Областна администрация Добрич.Актуално

съобщение

анкета