Областният управител върна за ново разглеждане решения на общински съвети

     Четири решения на общински съвети от проведени в края на месец март т.г. заседания връща за ново разглеждане областният управител Красимир Кирилов в изпълнение на вменените му съгласно закона правомощия, поради установени нарушения на нормативната уредба.
     Със Заповед № АдК-04-21/13.04.20 г. за ново разглеждане се връща Решение № 80 от Протокол № 10/31.03.20 г. на ОбС Каварна. Решението касае прекратяване на съсобственост между Община Каварна и търговско дружество. Така взетото решение се връща за ново разглеждане поради неспазване на изискванията на чл.64, ал.2 и чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с кмета на общината и общинската администрация, където е посочено изрично при какви условия кмета внася предложения до ОбС като неотложни. В мотивите се посочва още, че не е спазена процедурата по чл.37 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - липсва доклад за законосъобразност за разпореждането с общинския имот, както и не са приложени мотиви от страна на кмета на Община Каварна за необходимостта от ликвидирането на съсобствеността, при условие, че има образувано дело за съдебна делба на имота, по което има постановено съдебно решение от 21.02.2020г. за допускането й.
     Със Заповед № АдК-04-19/13.04.2020 г. се връща Решение № 3-38 от Протокол № 3/31.03.20 г. на Община Тервел касаещо също прекратяване на съсобственост между общината и жител на гр. Тервел. ОбС Тервел също не е спазил изискванията на нормативната уредба при гласуване на решението - не е ясно по какъв начин ще се ликвидира съсобствеността, както и каква част от имота ще се продава на физическото лице. В мотивите за връщане на решението областният управител посочва и това, че при извършване на служебна проверка в архива в Областна администрация Добрич за съставените актове за държавна собственост е установено, че за дървената барака, собственост на физическото лице, има съставен акт за държавна собственост № 117/25.12.1989г, който към днешна дата не е отписан от актовите книги за държавна собственост.
     Още едно Решение №3-39 от същия Протокол на ОбС Тервел се връща за ново разглеждане. Решението е за изменение и допълнение на Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В мотивите се посочва, че това Решение е прието в нарушение на чл. 27, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация - без поименно гласуване.
     За ново разглеждане със Заповед № АдК-04-18/ 07.04.2020 г. Кр. Кирилов връща Решение № 65 от Протокол № 9/27.03.20 г. на ОбС Шабла, с което е приета Наредба за реда, управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост. Причина за връщането е неспазване разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове - в документите за приемане на решението липсват причини, които налагат приемането на Наредбата, финансови и други средства, очаквани резултати от прилагането на подзаконовия акт. В мотивите си областният управител посочва още, че самото съдържание на Наредбата също следва да бъде прецизирано и редактирано.
     Със заповедите за върнатите решения на общинските съвети подробно можете да се запознаете в секция „Контрол по законосъобразност на актовете" на интернет страницата на Областна администрация Добрич на адрес:
http://www.dobrich.government.bg/ipage.php?id=172Актуално

съобщение

анкета