В празничните дни - останете си вкъщи! МВР ще следи стриктно за спазването на заповедта на министъра на здравеопазването

     „В празничните дни - останете си вкъщи! МВР следи стриктно за спазването на заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев", е апелът на областния управител и председател на Областния координационен щаб към Областния съвет по здравеопазване Красимир Кирилов. С дисциплина, търпение и постоянство по-бързо ще бъдат преодолени трудностите, които създава извънредната ситуация заради пандемията от коронавирус, заявява Кр. Кирилов, и допълва: „Мерките нямат за цел да създават затруднения, а да запазят здравето и живота на всеки един".  

     Припомняме, че днес - 16 април 2020 г., на нарочен брифинг в Министерски съвет, главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Ивайло Иванов, директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Христо Терзийски, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов и директорът на СДВР старши комисар Георги Хаджиев обявиха предприетата организация и мерки във връзка с предстоящите Великденски празници. Бе обявено, че ще бъдат усилени дежурните екипи, които ще работят на изградените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните артерии на областните градове, за да не бъде допуснато безцелно преминаване. По време на Великденските празници полицейските служители ще охраняват близо 4 000 православни храма на територията на страната. В районите ще бъде засилено полицейското присъствие, като целта е както охрана на обществения ред, така и изпълнение на противоепидемичните мерки. Екипите на пътната полиция ще следят за нарушения по ЗДвП.

     Още веднъж припомняме текста на заповедта на министър Кирил Ананиев, в която ясно се указват причините, поради които може да се извършва придвижване от едно населено място в друго:

 

ЗАПОВЕД

№ РД-01-143/20.03.2020 г., изм. и доп. със заповеди №№ РД-01-153 от 25.03.2020 г. и РД-01-167 от 30.03.2020 г., РД-01-196 от 10.04.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана  с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и (ново - заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г.) на гр. Банско и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.

3. (изм. - заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.) През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

а) полагане на труд в населеното място;

б) здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;

д) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

4. (нова - заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.) Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват със:

а) служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;

б) медицински документ;

в) документ за самоличност;

г) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

5. (нова - заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.) Водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили)  представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

6. (нова - заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.) След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

а) на хранителни вериги и аптеки;

б) осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;

в) в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;

г) на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;

д) извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

7. (нова - заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.; изм. със заповед № РД-01-188 от 09.04.2020 г.) С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, и медицинските специалисти.

8. (нова - заповед № РД-01-196 от 10.04.2020) Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците.

9. (нова - заповед № РД-01-196 от 10.04.2020) Работодателите на лицата по т. 8 са длъжни да осигурят за тях лични предпазни средства - защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

10. (нова - заповед № РД-01-196 от 10.04.2020) Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населено място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот."

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден. 

III. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.

IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

     „Знам, че ограничителните мерки създават неудобства, но ако искаме да се върнем към нормалния си ритъм на живот, трябва да спазваме въведените ограничения" - казва областният управител и апелира за съзнание и отговорност от всеки жител на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета