Комисията по заетост проведе заседание за разработване на Регионална програма за заетост

prev next
     Във връзка с стартиралата процедура за разработване на регионални програми по заетост от Министерството на труда и социалната политика, днес - 10.06.2020 г., Комисията по заетост към Областния съвет за развитие проведе заседание. То бе председателствано от главен експерт Кемал Асан, който накратко представи пред членовете информация за процедурата и отбеляза, че за област Добрич разпределените средства са в размер на 109 313 лв.
     По първа точка от дневния ред - представителят на Дирекция „Регионална служба по заетост" - Варна, Северина Савова поясни, че със средства от бюджета за активна политика на пазара на труда на МТСП ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 3 и не повече от 4 месеца. Жанета Белчева от Дирекция „Бюро по труда" - Добрич, добави, че стартът на програмата трябва да е не по-рано от 03.08.2020 г. и тя трябва да завърши до 11.12.2020 г. Ж. Белчева представи пред присъстващите примерно разпределение на работните места за 8-часов работен ден, извършен от Агенцията по заетост на база на няколко критерия - равнище на безработица в съответната област, относителен дял на регистрираните безработни от целевата група в областта спрямо страната и относителен дял на заявените работни места за областта спрямо страната. Примерното разпределение на това основание е както следва - Община Крушари 9 работни места; Община Генерал Тошево 8 работни места; Община Тервел 6 работни места; Община Шабла 4 работни места; Община Добричка 3 работни места; Община Каварна 2 работни места; Община Балчик 2 работни места; Община град Добрич 2 работни места. По така представеното разпределение общо средствата за реализиране на програмата на територията на област Добрич са в размер на 108 432 лв., като ще се осигури заетост за 36 души на 8 часов работен ден, посочи Белчева и добави.
     Гл. експерт К. Асан заяви, че Областна администрация Добрич няма да се възползва от право на участие в програмата с цел ресурсът да се разпредели в полза на общините в областта - община Генерал Тошево и община Тервел.
     Комисията единодушно одобри методиката за оценка и подбор на проектни предложения за включване в регионалната програма на Област Добрич и реши в срок до 12 юни т.г. общините писмено да потвърдят или да изпратят писмено отказ за участие в програмата, след което ще бъде направено ново разпределение на средствата. Проектните предложения да бъдат представени до 19.06.2020 г., реши също Комисията по заетост.Актуално

съобщение

анкета