Стартира предварителен обход за подготовка на преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през 2021 г.

     В периода от 13 юли до 15 септември 2020 г. Националният статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, ще проведе предварителен обход за събиране и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите на територията на Република България, и в частност на област Добрич. Предварителният обход предхожда Преброяването на населението и жилищния фонд, което се провежда в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), приет от 44-ото Народно събрание на 21.02.2019 г. и обнародван в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., както и при спазване на изискванията на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в държавите - членки на Европейския съюз.
     Целта на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. e да осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и жилищния фонд.
     НСИ организира, координира, провежда и контролира предварителния обход с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителни списъци, с които преброителите ще събират информация от респондентите по време на преброяването през 2021 година.
     С реализирането на предварителния обход ще бъдат осигурени цифрова информация за райони, в които липсва цифрова кадастрална карта и ще се осигури актуална и коректна адресна информация за обектите на преброяването.
     Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към критичния момент на преброяването (0.00 ч. на 22 януари 2021 г.):
- Жилищни сгради за постоянно или временно пребиваване (вили);
- Нежилищни сгради, в които има жилища за временно или постоянно пребиваване;
- Подвижни или примитивни жилищни единици, - Места за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости, апартхотели и др.);
- Болници;
- Места за предоставяне на социални услуги
- Общежития (студентски, работнически или други); и други
     Специално обучени регистратори ще извършват непосредствената работа по събирането и актуализирането на данните за местоположението и характеристиките на единиците на наблюдение на предварителния обход посредством мобилни устройства
Регистраторите нямат право да събират от самите лица (граждани) информация за тях, техните домакинства или техните имоти.

     Предварително благодарим на гражданите на област Добрич за сътрудничеството!
Повече информация можете да намерите на www.census2021.bg
Актуално

съобщение

анкета