МРРБ съгласува с областните управители промени в Закона за държавната собственост

prev next

     Чрез предлаганите промени ще се прецизират и допълнят разпоредби, регламентиращи придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи- държавна собственост, както и актуването и регистрацията на имоти- държавна собственост  във връзка с тяхното практическо приложение.

     С оглед защита на държавния интерес се предлага отдадените под наем имоти- публична държавна собственост, да не могат да се преотдават и да се използват съвместно по договор с трети лица.

     Предпоставка за започване на процедура за принудително отчуждаване на имоти- частна собственост за държавни нужди ще бъде освен влезлият в сила подробен устройствен план и одобреният подробен устройствен план, с влязло в сила допуснато предварително изпълнение, който предвижда изграждане на национални обекти. Запазва се условието принудителното отчуждаване за държавни нужди да се извършва само ако те не могат да бъдат задоволени по друг начин, както и след предварително и равностойно обезщетение.

     Създава се нов институт, който ще даде  възможност на инвеститора на национален обект да влезе в имота и да строи, като той ще дължи обезщетение за времето от влизане в имота до влизане в сила на отчуждението. Собственикът на имота ще може да оспорва пред съда размера на обезщетението и да претендира за по-високо, но това няма да спира изпълнението на акта за отчуждаване.

     Проектозаконът предвижда и промяна при определянето на пазарната цена на имотите - на база осреднени пазарни цени от всички вписани сделки и така ще се избегне произволното вземане предвид само на някои от тях.

     За по-бързата реализация на обекти за държавна нужда, се предвижда заповедта на областния управител да се обнародва в Държавен вестник, а не както до сега - да се съобщава на собствениците на отчуждени имоти по реда на Гражданско- процесуален кодекс.

     С оглед правомощията на областните управители да провеждат държавната политика в областта и отговорността им за опазване на държавната собственост, ще отпадне съгласуването от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството на извършването на разпоредителни сделки с имоти, частна държавна собственост на стойност до 500 000 лв. и отдаването под наем на свободни, непредоставени на ведомствата държавни жилища, ателиета и гаражи.

     Поради ограничения сграден фонд частна държавна собственост, се предвижда ограничение на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху такива имоти, а именно: общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности. За срок от 10 г. те няма да могат да продават, заменят или даряват и да учредяват право на строеж и ползване на придобитите имоти.

     За някои административни услуги- като издаване на удостоверение за наличие или отсъствие на акт за държавна собственост, за наличие или липса на реституционни претенции и на удостоверение, че имотът е деактуван- ще се изплащат такси в размер, определен от МС.

     Предвижда се увеличение на размера на предвидените глоби. Минималният и максималният им размер не е изменян от 1998г.

       Днес Областният управител Желязко Желязков изпрати свое становище до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което съгласува аргументирано и обосновано, предложените промени в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. 
Актуално

съобщение

анкета