Регионална дирекция по горите Варна предлага окончателния доклад по проекта за Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

   На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за горите, съгласно договор № 7/24.08.2017 г. „ГЕОГРАФИКА” ООД, гр. София изработи Проект на Областен план за развитие на горските територии /ОПРГТ/на Област Добрич.
   Във връзка със становище на МОСВ с изх. № НСЗП-196/09.07.2019 г. е изготвен и Доклад за екологична оценка /ДЕО/ на проекта на ОПРГТ на област Добрич.
    В съответствие с разпоредбите на чл. 58 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, в периода от 07.06. до 09.06.2021г. се проведоха обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ на област Добрич и ДЕО с приложенията към тях.
Във връзка с чл. 59, ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и приложенията към него са публикувани на интернет-страницата на Регионална дирекция по горите Варна: www.varna.iag.bg , отдел – Новини, на следните линкове: http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/16647/display       http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/16649/display


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета