На извънредно заседание Общото събрание на АВиК Добрич ще обсъди бизнес плана за развитие на „ВиК – Добрич“ АД

   На основание чл. 198 в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация областният управител Васил Карапанчев в качеството му на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация (АВиК) на обособена територия свиква извънредно заседание на Общото събрание на АВиК. То ще се проведе на 08.10.2021 г. в Областна администрация Добрич. Основна точка в дневния ред на заседанието е съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Добрич" АД за регулаторния период 2022-2026 година.Актуално

съобщение

анкета