Покана за набиране на проекти - Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

     Представяме на вашето внимание публикувана покана за набиране на проекти „Подобряване на националния капацитет в областта на убежищетo и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията". Допустими кандидати за подаване на проекти са всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в България. Както изрично е посочено в Програмното споразумение международни организации, техни органи или агенции са също допустими кандидати.

    Финансирането на меки мерки по всяко от подадените проектни предложения трябва да бъде минимум 55,00 %. Меките мерки по програмата могат да включват например обучение, обмен на знания, информация и публичност и др.

· Функциониране (обновяване, оборудване, поддръжка, оперативни разходи и др.) на приемните съоръжения за уязвими лица, търсещи убежище, с акцент върху непридружени деца;

· Предоставяне на настаняване и свързани услуги на граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

· Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги и психологическа помощ, включително дейности по социално посредничество на граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и на граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица.

· Мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица и граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица, както и мерки за посрещане на техните нужди;

· Организиране на курсове по български език за преодоляване на езиковата бариера за граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими групи;

· Предоставяне на допълнителни услуги като писмен и устен превод за граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

· Улесняване на процеса на комуникация между институциите и гражданите на трети страни, търсещи международна закрила, и гражданите на трети страни, на които е предоставена временна закрила;

· Предоставяне на правни услуги относно процедурата, правата и задълженията и др. на граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително на уязвими лица (предоставяне на информация за възможния резултат от процедурата за кандидатстване за международна закрила) и на граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила защита, включително уязвими лица;

· Разработване, отпечатване и разпространение на информационни брошури с правата и задълженията на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и на граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила, включително и на уязвими лица;

· Изграждане на капацитет на национални институции, НПО и международни организации в областта на убежището и миграцията, както и в областта на законодателството за временна закрила;

· Разработване и прилагане на специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижи и настойничество/представителство на непридружени деца;

· Обучения на персонала на съответните заинтересовани страни за повишаване на знанията, експертния опит и управленските умения за подкрепа и защита на уязвими търсещи убежище и уязвими граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила.

· Засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО, работещи с мигранти, търсещи убежище и граждани на трети страни, на които е предоставена временна закрила;

· Разработване на предложения за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията;

· Обмен на знания и добри практики между български и норвежки субекти, прилагане на законодателството в областта на временната закрила, особено относно организацията на приемните услуги, системите за управление на случаите и уязвимите групи;

· Други конкретни дейности, отчитащи подходи, които са съобразени с пола към миграцията и убежището, са предложени в допълнението към Препоръка на МС (2022)17, точки 5 - 108, по-специално раздел III за защита и подкрепа

 

Краен срок за подаване на документи: 09.09.2022 г. 17:30 ч.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуално

съобщение

анкета