РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪЩЕСВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ

    Министерството на околната среда и водите напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г., разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 година  не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.

    Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметски наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

    МОСВ обръща внимание, че:

  • За подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.
  • НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. Заявлението може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/
  • Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повече заявления за регистрация.Актуално

съобщение

анкета