В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Разходите за издръжка на Областна администрация за първото тримесечие са намалели с 12, 82% спрямо същия период на 2009 г.

     Капиталови разходи не са извършвани.

     Дейността на администрацията е обезпечена от 32 щатни бройки, като реалната заетост през периода е 27 щ. бр.

     Средствата, изплатени за възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  за първото тримесечие на 2010 г., спрямо предходния период, са по- малко със 7 529 лв. или 8,34%.

     На основание заповеди на Областния управител, максимално са ограничени разходите за представителни цели, ползването на служебни автомобили, на стационарни и мобилни телефони.

     В резултат на това, общо разходите на Областна администрация за първото тримесечие на 2010 г. спрямо същия период на 2009 г., са намалени с 29 290 лв. /3,92%/. Отчетите сочат, че  тази тенденция се забелязва най- вече по отношение на горива, командировки, материали, вода и ел. енергия, външни услуги.
Актуално

съобщение

анкета