Асоциация по ВиК проведе редовно Общо събрание

prev next

Днес – 12.04.2023 г., се проведе редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК за обособена територия, обслужвана от оператора „ВиК Добрич“ АД. Събранието бе председателствено от областния управител Здравко Здравков, който предложи в дневния ред общо пет точки – приемане на годишен отчет за дейността на АВиК за 2022 г.; приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2022 г.; приемане на бюджет на същата за 2023 г., съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Добрич“ АД за регулаторния период 2022-2026 г. и други, който бе одобрен единодушно. Събранието бе редовно с кворум от 81,37 % от имащите право на глас. Не присъстваха представители на общините Балчик, Шабла и Тервел. От страна на водния оператор присъстваха представители на Съвета на директорите – г-жа Мария Тодорова и г-н Саркис Караджиян, и главният инженер на дружеството Венцислав Колев.

Областният управител запозна присъстващите с направените промени по отношения на дяловото участие на всяка от общините, което е променено на база данните от последното преброяване на населението през 2021 г. Промяната е както следва:

община

Нов % дялово участие в АВиК

Досега % дялово участие в АВиК

Балчик

6,91

6,96

Генерал Тошево

4,81

5,17

Добрич

31,99

31,2

Добричка

7,26

7,57

Каварна

5,76

5,26

Крушари

1,36

1,56

Тервел

5,17

5,54

Шабла

1,74

1,74

Държавата запазва своя дял в размер на 35 %.

         Инж. Росен Павлов накратко представи отчета за дейността. В дискусията областният управител Здравко Здравко отчете като добро решение създаването на енергийно дружество от Българския ВиК холдинг, като изрази надежда скоро то да заработи ефективно и това до голяма степен да подпомогне водните оператори, които като краен потребител на електроенергия изпитват сериозни затруднения. Представителят на МРРБ и член на Съвета на директорите във „ВиК Добрич“ АД Мария Тодорова сподели, че продължава работата по преработка на проект за реалзация от „ВиК Добрич“ през новия програмен период. С единодушие на присъстващите – общо 81,37 % от имащите право на глас, бяха приети отчета за дейността на АВиК за 2022 г., отчета за изпълнение на бюджета за 2022 г. и бюджет на Асоциацията за 2023 г.

         По четвърта точка накратко отношение взе Саркис Карджиян, който отбеляза, че Бизнес планът на дружеството е изготвен и съобразен с Комисията за енергийно и водно регулиране. Той подчерта, че ръководството на оператора работи непрекъснато по подобряване качеството на услугата, която предлага, като не спират да се търсят варианти. Караджиян подчерта също, че за новия регулативен период е заложено намаление на цената на водата, като допълни, че от 4,70 лв./кубик за 2022 г. трябва да стигне 3,77 лв./кубик до 2026 г.

         Кметовете на общини основно отправиха забележки към ръководството на ВиК оператора, че не са посочени поименно инвестициите за регулативния период и заложената сума е малка.  „Въздържал се“ гласуваха представители на общините Добричка, Каварна и Крушари. Бизнес планът бе съгласуван и приет с 66,99 % „за“ от присъстващите и имащи право на глас.

         С изчерпване на дневния ред областният управител Здравко Здравков закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета