КОНКУРС за длъжността: „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ОБЯВА

 

Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, представлявана от Председателя - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, на основание чл.16, т.5 и чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № АВиК-01-11-1/19.06.2023 г. на Областен управител на Област Добрич и Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. ДобричОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР"

 в Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич    

            1.МЯСТО, ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

            1.1. МЯСТО НА РАБОТА - Асоциация по Водоснабдяване и Канализация (АВиК) на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, със седалище и адрес - Областна администрация на област Добрич - ул. "Независимост" №5.

            1.2.ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА - осигуряване на текущата дейност на АВиК, както и подготовката и провеждането на заседанията на Общото събрание на асоциацията; координация и контрол на дейността на администрацията на АВиК; осигуряване на законосъобразното прилагане на законодателството в АВиК; осъществяване на процесуално представителство на АВиК пред органите на съдебната власт; организиране на материално-техническото снабдяване на АВиК; подготовка на процедурите по възлагане на обществени поръчки; изготвяне на становища и предложения по правни и организационни въпроси, засягащи дейността на АВиК; изготвяне или участие в изготвянето на проектите на договори, сключвани от АВиК; контрол върху работата с документите и тяхното съхраняване; изпълнение и на други, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, или допълнително поставени задачи от Председателя и/или Общото събрание на АВиК.

           1.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - висше образование: специалност „Право", минимална образователна степен: магистър; придобита юридическа правоспособност.

     1.4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

           - Компютърна грамотност - MS Office;

           - Владеене на чужд език.

            2.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ -  пълен работен ден, 8 часа, при петдневна работна седмица;

            3.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: интервю.

            4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

            4.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

            4.2.Мотивационно писмо;

            4.3.Автобиография CV формат;

            4.4.Копие от диплома за завършено висше юридическо образование;

            4.5.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

            4.6.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв;

            4.7.Свидетелство за съдимост;

            4.8.Документ, удостоверяващ допълнителните умения и квалификация (ако има такива).

            5.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

            5.1.Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник, в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, чрез деловодството на Областна администрация - Добрич, ул."Независимост" №5, ет.1 - „Център за административно обслужване", всеки работен ден - от 09:00 часа до 17:30 часа. Лицата, определени да приемат документите, извършват проверка за наличие на всички документи, описани в заявлението. С входящ номер и дата да се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

            5.2.КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: един месец от публикуването на обявлението за конкурса.

При подаване на документите за участие в конкурса, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за длъжността.

            6. Обявлението за конкурса е публикувано в един централен или местен ежедневник, на страницата на Областна администрация - Добрич: www.dobrich.government.bg, както и на информационното табло за обяви в сградата на Областна администрация на област Добрич.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.
Актуално

съобщение

анкета