В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ О Б Я В Я В А

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на идеална част от недвижим имот - публична държавна собственост

 

Търгът ще се проведе на 16.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, ул. „Независимост“ № 5, при следните условия:

1.      Необходимите документи за участие, описани в т.1 от Ред и условия за провеждане на търга се подават до 17:30 часа на 15.08.2023 г. в Център за административно обслужване на Областна администрация Добрич.

2.      Площта се предоставя за разполагане на преместваем търговски обект „Заведение за обществено хранене“, по реда чл. 56 от ЗУТ.

3.      Депозит за участие в търга се внася по банкова сметка BG89 UNCR 7000 3306 2031 16,  BIC UNCRBGSF  в “УниКредит Булбанк” АД, филиал Добрич.

4.      Цена на тръжната документация – 24 лева (двадесет и четири) лева с включен ДДС, и се плаща по банкова сметка BG88 UNCR 7000 3106 2031 02  в “УниКредит Булбанк” АД, филиал Добрич. Документацията се получава в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Добрич, след представяне на банково платежно.

5.      Оглед на имота може да бъде извършван всеки ден от 9:00 до 17:00 часа и до 12:00 часа на 15.08.2023 г., след закупуване на тръжни книжа.

 

Тел. за справки - 058/655 405

 

 

Наименование,

местонахождение и

описание на имота

Начална месечна наемна цена без  ДДС

Депозит за участие

Срок за отдаване под наем

1.       

 

515 кв.м идеална част от ПИ 02508.7.401, ведно с построените в имота две масивни сгради, с обща ЗП – 175 кв.м, находящ се в гр. Балчик, к.з. „Двореца“

6 083 лв.

610 лв.

5 год.
Актуално

съобщение

анкета