Прекратяване на конкурс за длъжността „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в АВиК

З  А  П  О  В  Е  Д

№ АВиК 01-11-3

град Добрич 21.07.2023 г.

             На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.16, т.5 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.49, ал.1 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл.91 от Кодекса на труда

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:


I. ОТМЕНЯМ Заповед № АВиК-01-11-1/19.06.2023 г. на Областен управител на област Добрич за откриване на конкурс по реда на чл.89 - чл.97 от КТ за длъжността „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, град Добрич.

II ПРЕКРАТЯВАМ конкурс за длъжността „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, град Добрич.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,

ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К ДОБРИЧ" АД, ГР.ДОБРИЧ               .........................

                                                                                            (ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА)

 

  
Актуално

съобщение

анкета