Областна комисия по заетост проведе заседание, на което прие препоръки за проучване нуждите на работодателите от работна сила

prev next

В изпълнение на ангажиментите си и съгласно правомощията си областният управител Йорданка Костадинова свика и проведе заседание на Областна комисия по заетост към Областен съвет за развитие, в което участва и заместник областният управител Живко Желязков.

Атанас Йорданов – експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич, и член на работната група, сформирана със Заповед № РкД-22-18/27.07.2023 г. на Областен управител, за събиране и обобщаване на данните от представителната извадка на фирми от област Добрич за нуждите им от работна ръка, запозна членовете на Комисията по заетост с обобщените данни от анкетното проучване, което се провежда вече веднъж годишно и протече в периода 01.06-14.07.2023 г., като отбеляза, че целта му е да се събере и анализира актуална информация относно професиите и компетенциите за нуждите на работодателите както през предстоящите 12 месеца, така и за по-дълъг период – следващите от 3 до 5 години.

В представителната извадка от Агенция по заетостта на територията на област Добрич са били посочени и поканени 162-ма работодатели, от които анкетата са попълнили 111, което нарежда област Добрич на първо място по активност в проучването. Йорданов посочи, че за първи път към анкетата е създаден и предоставен на работодателите и QR-код, с цел улеснение и достъпност до допитването и от мобилно устройство.  

Извършеният анализ от работната група показва промяна в предпочитаните от работодателите знания, умения и компетентности, посочи експертът от ДБТ – Добрич, и заяви: „Най-висок процент посочват умения за самоконтрол и дисциплина, комуникативност, работа в екип, личностна и социална компетентност, езикова грамотност и гражданска компетентност“. В анализа бе посочено, че 77 % от участвалите в проучването работодатели, са отговорили, че срещат затруднения при намиране на работна сила; 37,1 % посочват липсата на достатъчна квалификация /образование/ на кандидатите за работа като най-важно затруднение при намиране на подходяща работна сила. 

В резултат на извършения анализ, работната група предложи да се изпратят до Агенция по заетост следните констатации и препоръки:

- Много добра активност на работодателите от областта – 68,5% от поканените работодатели /162/ са попълнили предоставената им анкета, при достигнато равнище в национален план – 42,6%;

- Анкетирането на работодателите /едни и същи/ без да е настъпила промяна в системата на образованието и професионалната квалификация, демотивира същите за участие;

- След формиране на представителната извадка от фирми за участие в проучването, същата да се съгласува с национално представените организации на работодателите;

- Информацията от анкетното проучване да се отчита при планиране на план-приема в средните и висшите училища.

Областният управител предостави думата за мнения, като в дискусията предложение направи делегираният представител на КРИБ – Добрич, г-жа Галина Митева. Тя предложи в препоръките до АЗ да се предложи за следващото анкетно проучване и ангажимент при обобщаване на резултатите от анкетиране на работодателите, да се прави анализ и разбивка по общини, тъй като профилът на различните общини е различен.

Единодушно направените констатации и изводи и препоръките на Работната комисия, заедно с предложението на г-жа Г. Митева бяха приети, като областният управител в срок до 11.08.2023 г. трябва да предостави информацията в Агенция по заетостта.

В хода на дискусията се коментираха възможностите за обучение на кадри по различни професии, недостигът на работна ръка и всички участници се обединиха около мнението, че трябва активна политика за задържане на населението.

С изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.
Актуално

съобщение

анкета