Прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността Юрисконсулт

ЗАПОВЕД

№ РкД-20- 221 

 Добрич 14.12.2023 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.47 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол от 06.12.2023г. за определяне на резултатите от проведения изпитен тест при избора на кандидат по обявения конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция  "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" и приключване на конкурсната процедура без класиране на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РкД-20-211/24.11.2023 г. на Областен управител на област Добрич

    Н А Р Е Ж Д А М:

 ПРИКЛЮЧВАМ БЕЗ КЛАСИРАНЕ конкурсната процедура за заемане на длъжността Юрисконсулт в дирекция  "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", обявена със Заповед № РкД-20-203/07.11.2023 г. на Областен управител на област Добрич.

МОТИВИ: Никой от явилите се двама кандидати не се е представил успешно. Конкурсната комисия е отразила в Протокол от 06.12.2023г., че кандидатите са получили резултат на теста под определения минимум, поради което не са допуснати до интервю, което е основание за приключване на конкурсната процедура без класиране.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА

 Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета