Втора областна работна среща за визията на социалната стратегия

 

     Под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, днес се проведе Втората областна работна среща с всички заинтересовани страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016 г.) в Област Добрич. Сред основните препоръки бе изведено, че „Новите реалности поставят и нови предизвикателства към общинските ръководства и общностите като цяло. Те се изразяват в един основен процес - плавно преминаване от институционален тип грижа към услуги, базирани в общността и адресирани до всички рискови групи."

     Обсъден бе работният вариант на Анализа на ситуацията и оценка на потребностите в Област Добрич, който обобщава и отразява предоставените до този момент общински анализи. Д-р Ганова подчерта, че целта на анализа на предоставените услуги в областта, е да се оценят възможностите на наличните ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване.

     Всички общини бяха предоставили в определения срок своите мнения  и забележки по анализа, както и предложения  относно визията и  целите, които ще бъдат постигнати и очакваната  промяна в живота на хората, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги. Наред с това бяха анализирани рисковите групи и техните потребности; приоритетните направления за развитие на социалните услуги в съответната община.

     Участниците в срещата видяха няколко презентации: проект „Социално включване" /представен от директора на РД „Социално подпомагане" Снежана Ванкова/, проект „Детство за всички" /представен от Лили Мирева, Държавна агенция „Закрила на детето"/ , проект „Възможности за финансиране на проекти за социално включване", представен от Радослав Димитров, регионален координатор от Агенцията за социално подпомагане, „Рисковите групи и техните потребности" с презентатор Мария Методиева. Д-р Катя Ганова очерта визията за развитието на социалните услуги в областта. За Приоритетните направления за развитие на социалните услуги говори Валя Закова. На предложенията на общините за развитие на социални услуги на тяхна територия, се спря Каролина Динолова.

     Висока оценка на свършената работа в първите два етапа на областното планиране, даде консултантът от УНИЦЕФ Ани Попова: „Вашият оперативен екип е най- оперативен от Североизточен район по отношение на готовността за работа по областната стратегия. Анализът на ситуацията в областта, е в съответствие с методиката, която ви предоставихме. Изводите и препоръките са много целенасочени и добре ориентирани към извеждане на основните направления на стратегията, към нейната визия, приоритети и цели."

     На Третата областна работна среща през септември ще бъде обсъден работният вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, която до края на месец октомври ще бъде приета.

 

 

 

       
Актуално

съобщение

анкета