В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна среща по проект

prev next

     Днес в Областна администрация се проведе поредна работна среща по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране", финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Административен капацитет". В работната среща взеха участие екипът от Областна администрация- Добрич, ръководен от главния секретар Драгой Драгоев, който е координатор  за СИР, и представители от Обединение „ТАФ" -  изпълнител на проектните дейности, които ще  подпомагат процесите по създаване на е-област и оптимизиране на работните процеси на подбраните административни услуги.

     Като част от ангажиментите по проекта, експертите от „ТАФ" /които ще изготвят типови Вътрешни правила на администрациите/, се запознаха с вътрешната организация на документооборота и административното обслужване, с работните процеси по предоставянето на административни услуги на електронен и хартиен носител в Областна администрация- Добрич. 

     С активното си партньорство по този мащабен и значим  проект на Областна администрация- Плевен, екипът от Добрич, изпълнява акуратно потвърдените ангажименти по отделните дейности, които са в посока реализирането на една основна и стратегическа цел на администрацията, а именно: оптимизиране на качеството, ефективността и достъпността на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса с цел повишаване на удовлетвореността от административното обслужване.

     Проектът  „По- добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен /СЗ/, Северен централен /СЦ/ и Североизточен /СИ/ район за планиране" е одобрен за финансиране по ОПАК. Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет", съфинансиран от ЕС, в сила от 12.06.2009 г. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Бенефициент е Областна администрация- Плевен, а партньори по проекта са областните администрации Добрич, Ловеч и Габрово.

 
Актуално

съобщение

анкета