В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

 

     З А П О В Е Д

 № РД-11-10-170

Добрич   24.08.2010 г.

            На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 1, т. 6 във връзка с чл. 3, т. 9 от Закона за опазване на околната среда, с оглед предотвратяване и ограничаването на замърсяването на крайбрежната плажна ивица, представляваща изключителна държавна собственост по смисъла на чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България,

НАРЕЖДАМ:

  • 1. ЗАБРАНЯВАМ престоя на лодки, както и монтирането на съоръжения за изтеглянето им на крайбрежната плажна ивица на територията на общините Шабла, Каварна, Балчик;
  • 2. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Кметовете на съответните общини;
  • 3. Настоящата заповед влиза в сила от 24.08.2010 г.

      Заповедта да бъде връчена на визираните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

                                   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:........................

                                                                                         (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета