В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на комисията по заетост

  Комисията извърши подбор и одобри представените в определения срок 5 идейни предложения за регионални програми за заетост, разработени съгласно утвърдените от министъра на труда и социалната политика критерии.

1. Регионална програма за заетост „Поддържане на разсадник за цветя, зелени площи и цветни алеи в гр. Генерал Тошево", разработена от община Генерал Тошево.

         Програмата ще осигури заетост за 9 месеца на 25 продължително безработни лица и безработни лица на социално подпомагане.

Предвидените за изпълнение дейности са поддържане площта на разсадника, производство на разсад за цветя, разсаждане и създаване на цветни алеи, окопаване, плевене и поливане на цветните алеи.

Необходимият финансов ресурс за реализация на програмата е 79 572 лв., от които 69 572 лв. ще се осигурят от Държавния бюджет, а 10 000 лв. от общинският бюджет.          

2.      Регионална програма за заетост „Обновяване и поддържане на цветни алеи в град      Тервел" е разработена от Община Тервел и ще се реализира в рамките на 9 месеца през 2011г.

    Програмата предвижда да се проведе обучение по специалност „Парково строителство и озеленяване" на 20 безработни лица над 55 годишна възраст и самотни родители (осиновители) или майки с деца до 3 годишна възраст, както и с деца от 3 до 5-годишна възраст.

След завършване на обучението лицата ще бъдат наети в дейности по оформяне и поддържане на тревни площи и цветни алеи в гр. Тервел.

Необходимите средства за финансиране са в размер на 58 118 лв., като 49 818 лв. ще бъдат осигурени от Държавния бюджет и 8 300 лв. от работодателя Община Тервел.

3.    Регионална програма за заетости обучение "Възстановяване и поддържане на зелените системи в Община Балчик" е разработена от Община Балчик и ще се реализира през цялата 2011г.

Предвижда се обучение за част от професията „работник в озеленяването" на 35 продължително безработни лица и лица над 55 годишна възраст.

След завършване на обучението лицата ще бъдат наети за 11 месеца в дейности по възстановяване и поддържане на зелената система на гр. Балчик и селата Оброчище, Соколово, Сенокос, Гурково, Дропла, Пряспа, Змеево, Безводица, Кремена, Ляхово, Стражица.

Необходимите средства за финансиране са в размер на 131 204 лв., от които 120 116 лв. от Държавния бюджет, а 11 088 лв. от работодателя.     

4.        Регионална програма за заетост "Поддържане на зелените площи и почистване на Община Каварна" е разработена от Община Каварна и предвижда заетост за 9 месеца на 28 безработни лица, които са безработни над 55 години и продължително безработни.

Предвидените за изпълнение дейности са облагородяване и поддържане на зелени площи, засаждане на цветни алеи, окопаване, плевене и поливане на зелени площи в училища, детски градини, улици, площади и паркове в гр.Каварна, с. Българево, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Вранино.

Необходимите средства за финансиране са в размер на 88 120 лв., от които 78 120 лв. от Държавния бюджет, а 10 000 лв. от Община Каварна.

5.         Регионална програма за заетост „Поддържане на общинска четвъртокласна пътна и улична мрежа, почистване на подходи и улици към туристически маршрути и обекти, ГКПП Дуранкулак и озеленяване в Община Шабла" е разработена от Община Шабла и предвижда 10 месечна заетост на 25 безработни лица от неравностойните групи на пазара на труда - продължително безработни и лица до 29 годишна възраст.

Наетите лица ще изпълняват дейности по производство на разсад, почистване на подходи и улици към туристически маршрути и обекти, поддръжка на четвъртокласна пътна и улична мрежа на територията на гр. Шабла и селата Крапец, Дуранкулак, Ваклино, Горун и Езерец.

Необходимите средства за финансиране са в размер на 86 923 лв., от които 76 923 лв. от Държавния бюджет, а 10 000 лв. от Община Шабла.

     В 5-те програми през 2011г. се предвижда да бъдат включени общо 133 безработни лица, на които ще се осигури заетост до 11 месеца. От тях в квалификационно обучение ще бъдат включени 55 безработни лица. За реализацията на предложенията за регионални програми от Държавния бюджет са необходими 394 548 лв.

     В срок до 30.09.2010 г. одобрените от Областната комисия по заетост идейни предложения ще бъдат предоставени на вниманието на Министерство на труда и социалната политика за  включване в Националния план за действие по заетостта за 2011 г.

     Ежегодно в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ - 2011 г.) се включват регионални програми за заетост и обучение, разработени в изпълнение на чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 т.3, чл.32 и чл.33 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и предложени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие. Регионалните програми за заетост са специфичен инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да преодолеят специфичен проблем, свързан с пазара на труда, като повишат предлагането на работни места и заетостта в региона и обучат безработни лица от общината/областта. Едновременно с това, тези програми дават възможност за предприемане на действия за намаляване на безработицата и преодоляване на негативните тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от икономическата криза.

     Регионалните програми не целят изграждането на инфраструктурни обекти, нямат инвестиционен характер и не трябва да дублират проекти по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост". Изграждането на местни публично-частни партньорства по отношение действията спрямо целевите групи ще спомогнат за идентифицирането им, за дефиниране и предприемане на действия с оглед реализирането им на пазара на труда, съобразно индивидуалните им възможности.
Актуално

съобщение

анкета