Създава се Асоциация по В и К

     С новия закон се предвижда В и К съоръженията да бъдат извадени от активите на дружествата и да станат публична-държавна или общинска собственост, като В и К дружествата ще са само техни оператори. В и К- Асоциацията ще оптимизира дейностите и ще развива политиката в сектора.

     Дневният ред на учредителното събрание на 5 ноември предвижда   съгласуване на процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич. Законът за водите предвижда дяловото участие на държавата в тази асоциация да бъде 35%, а останалите 65% да се разпределят между общините в областта, като разпределението се извършва на базата на населението в съответната община.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета