Заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията

     Под председателството на заместник областния управител Тодор Георгиев, днес в Областна администрация ще се проведе заседание на ОЕСУТ с основна задача "Разглеждане и одобряване на частите на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Кабелна линия 20 kV от подстанция „Нона" в ПИ №72624.620.23, град Добрич до съществуващ стоманенорешетъчен стълб № 112 от ВЕЛ 20 kV „Плачи дол" в ПИ №56695.0.88 в землището на с. Плачи дол, община Добричка, с местоположение: община град Добрич и община Добричка, област Добрич" с възложител „Вентус България" ЕООД.

 
Актуално

съобщение

анкета