ВАС се произнесе по първото дело за Дамба „Албена – Балчик”: неправомерно продаден имот публична държавна собственост от бившия областен управител

prev next

     Излезе първото решение на Върховния административен съд относно обявените по протест на Окръжна прокуратура-Добрич за нищожни заповеди на Областния управител на Област Добрич, за продажба на имоти - частна държавна собственост. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на Държавата, те са били част от имот с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти" и с начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица".

     ВАС остави в сила решението на Добричкия административен съд (№ 63/16.04.2010г.), с което беше обявена нищожността на заповед № РД-11-04-61/25.05.2009г. на областния управител - Ердинч Хаджиев, определяща „Ей Пи Инвест 09" ООД за купувач на недвижим имот - частна държавна собственост. ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Закононарушенията засягат императивни разпоредби на Конституцията на РБ, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за водите и Закона за държавната собственост.

     От доказателствата по делото безспорно е установено, че имотът изцяло попада в брегоукрепително съоражение Дамба Албена-Балчик, което е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица.

     Решение №13028 от 03.11.2010г. на Върховен административен съд  е окончателно.

 

 

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета