В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На пресконференция Областният управител припомни актуални теми от работата на Областна администрация – Добрич през 2010 г.

     В началото на експозето си, Областният управител Желязко Желязков припомни основната цел, която си е поставил при встъпването в длъжност, а именно да осъществява заедно с екипа си едно  открито и прозрачно управление при строго спазване на закона.  „За мен беше изключително важно, да променим негативното отношение и да върнем доверието на хората в институцията Областна администрация, и в държавата като цяло.  Днес, 16 месеца по- късно, смея да твърдя, че съм удовлетворен от постигнатото в тази посока. С моя екип положихме основите на едно добро взаимодействие с държавните институции и местните власти, с бизнеса и браншовите структури и организации в областта"- подчерта Областният управител.    

      Той се спря на приоритетите, на които е подчинил дейността си, и които са заложени в Стратегическия план за развитие на Областна администрация, а именно:

  • 1. Подобряване на ефективността на администрацията чрез пълно прилагане на нормативната база
  • 2. Подобряване на междуведомствената координация
  • 3. Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

     В края на една година, която отминава под знака на световната икономическа криза, и в съответствие с антикризисната програма на правителството, Областният управител се спря на набелязаните мерки в администрацията по отношение на финансовата дисциплина и управлението на държавната собственост. Препдприети са действия,  позволили на Областна администрация да се вмести в ограничения бюджетен ресурс. Постигната е основната цел - администрацията да функционира нормално през 2010 г., и към днешна дата това е факт, отбеляза Областният управител.

     По отношение работата на администрацията в контекста на стратегическите цели за  подобряване и оптимизиране на административното обслужване с осигуряване на качествени, ефективни и достъпни услуги за потребителите, Областният управител обърна внимание, че основното задължение на една администрация, е да обслужва гражданите. Обикновено тази дейност не провокира интерес в публичното пространство, а това е нейната същинската работа.

      В тази връзка, Ж. Желязков съобщи за извършената в институцията административна проверка от комисия на Главния инспекторат на Министерски съвет в периода 30 ноември - 3 декември, която не е открила съществени пропуски в дейността на структурата.

     Поощрителни са резултатите и от втория контролен одит по ISO. През месец октомври, по време на  втория контролен одит,  Областна администрация защити успешно сертификатите си по двата Международни стандарта - за управление на качеството и за информационната сигурност /ISO 9001:2000 и ISO 27 0001:2005/. Това е показателно за качеството на работата и услугите, които се предлагат на гражданите.

     По темата за регионалната координация, Областният управител се спря обстойно на активната  комуникация между Областна администрация и централните органи на държавната власт.  През изминалия период Област Добрич е била посетена от 7 министри, една цифра, която е показателна за отношението на централната власт към нашия регион и неговото развитие.

     В изпълнение на свой личен приоритет, обявен при встъпването му в длъжност, Областният управител Ж. Желязков отбеляза напредъка по работата на отделни проекти за рехабилитация на пътната мрежа и изрази удовлетворение от добрия синхрон между компетентните ведомства в тази връзка.

     Когато се говори за инфраструктурата като приоритет,  в никакъв случай не подценяваме социалната тема,  която беше широко застъпена в дейността ни през изминалата година, обърна внимание Областният управител.

     Като друг аспект на координиращите функции, бе  посочено доброто взаимодействие, с общините от нашата област. „Не веднъж съм споменавал, че с всички кметове намирам общ език и работя в синхрон, за което им благодаря, заяви Областният управител. Поддържам непрекъснат диалог с тях, почти ежедневен, провеждаме регулярни срещи, на които обсъждаме различни въпроси - една от последните срещи бе във връзка с готовността за работа при зимни условия, на която направихме извода, че Област Добрич е готова да посрещне изненадите на зимата."

     Във връзка с правомощията на Областния управител  да осъществява контрол на работата на общинските съвети, Областният управител съобщи, че за периода септември 2009 г.- до декември 2010 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, е върнал за ново обсъждане общо 65 решения и е отнесъл за оспорване пред Административен съд - гр. Добрич -   12 решения.

     В края на пресконференцията Ж. Желязков обобщи, че целият екип на  администрацията, изпраща една не лека, но успешна година. Изказана бе благодарност  на заместник областните управители и всички служители, които са работили с амбицията  Област Добрич не просто да оцелява във времето на тежка криза, но и да се развива в посока създаването на благоприятни икономически условия и възможности за реализация на ресурсите на територията на областта.

     Областният управител Желязко Желязков изказа благодарност на представителите на медиите в Област Добрич за обективната и коректна работа и изрази надежда, че и през следващата 2011 г. ще продължи съвместното  ползотворно сътрудничество с представителите на „четвъртата власт".

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета