Областният управител присъства на Общото събрание на СНЦ „Управление на отпадъците – Регион Добрич”

     Дневният ред на Общото събрание предвижда отчет за изпълнението на Договора за изпълнение на услугата „Изготвяне на работен проект, на заявление за издаване на комплексно разрешително и документации за избор на строител и доставчик за строителството на инвестиционните проекти на: 1. Регионално депо за отпадъци - Стожер и претоварна станция за отпадъци- Тервел и 2. Закриване на общинските депа в Балчик, Богдан - старо депо на гр. Добрич, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел и Шабла, съгласно договорните условия за строителни и инженерни обекти.

     Предвижда се приемане на План- сметка за приходите и разходите на Сдружението за 2011 г., както и определяне на дейностите, които трябва да предприемат общините Добричка, Тервел и Балчик при подготовката за кандидатстване по ОПОС.

 

 

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета