Заседание на Областния съвет по условия на труд

     В своето експозе, заместник областният управител д-р Катя Ганова припомни, че основната функция на съвета е превантивна и координираща. Съветът е помощен орган към Областния управител, който осъществява координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при провеждане на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Бе подчертано, че Областният съвет /ОСУТ/ не е контролиращ орган. Цялостната дейност се осъществява по предварително утвърдена програма, в която са включени предложения, направени от всички участващи страни - работодателски, браншови организации и синдикати. Зам. областният управител д-р Катя Ганова призова, да се правят конструктивни предложения, които да залегнат в  програмата за 2011 г.

     Участниците в заседанието изслушаха представителите на Д „ИТ" и НОИ, и пожелаха техните отчети да постъпват в съвета изпреварващо, преди обявяването им на пресконференции. Членовете на ОСУТ изразиха неудовлетвореност от липсата на представители на големите работодателски организации на днешното заседание.  

     Направените предложения днес, в рамките на заседанието, визират: извършването на съвместни проверки от Д „ИТ" със синдикатите за  замервания на микроклимат, температура и условия на труд по предприятия и ведомства; предложено бе, също така,  Областният управител да излиза с обръщения към работодателите два пъти в годината /в началото на летния и зимния сезон/, с цел напомняне за необходимите мерки по отношение на осигуряването на необходимото работно облекло и организацията на труд.  

     В срок до средата на месец март на  членовете на Областния съвет ще бъде изпратена по електронен път проектопрограма за дейността през 2011 г. която ще бъде обсъдена на предварителна среща преди утвърждаването на програмата на заседание на ОСУТ.
Актуално

съобщение

анкета