Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

prev next

            Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент по Проект „Нъсърчаване на интернационализацията на българските предприятия" . Проектът е по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. По дейност 6 на проекта ИАНМСП организира национални участия на български фирми на международни изложения, като поема разходите за:

  •  наем на изложбена площ;
  •  изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;
  •  отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
  •  регистрационни или медийни такси на съизложителите;
  •  съпътстващи мероприятия.

                Условията за кандидатстване на желаещите да участват български предприятия са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП (http://www.sme.government.bg/).Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета