Заседание на Областния съвет по условия на труд

     Спазвайки указания срок от предишното заседание, днес  членовете на Областния съвет обсъдиха и приеха два основни документа: Правилник за организацията и дейността на съвета  и Програма за дейността през 2011 г.

     По предложение на заместник областния управител д-р Катя Ганова, бяха сформирани две работни групи. Едната от тях ще има задача да направи предложения за актуализиране и издаване на нов Сборник с нормативни документи по безопасни условия на труд. Втората група ще подготви анкетни карти, чрез които със съдействието на Регионалната здравна инспекция ще се проведат анкети във фирми и предприятия на територията на областта, с цел установяване спазването на съответните наредби по отношение осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

     В началото на месец май, предложенията ще бъдат обсъдени на редовно заседание на Областния съвет по условия на труд.

 

 
Актуално

съобщение

анкета